ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 การแข่งขันกีฬากลุ่มคูเมือง 5 ณ สนามโรงเรียนบ้านคูบัว
โรงเรียนบ้านคูบัว / ชุดกีฬา
26 ก.ค. 56 กิจกรรมทัศนศึกษา
จัดโครงการทัศนศึกษา ระดับ ป.1-4 ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ส.ค. 55 ถึง 04 ต.ค. 55 แข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ในวันที่ 19 กันยายน 2555 สถานที่ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
แข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ในวันที่ 19  กันยายน 2555 สถานที่ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
20 ส.ค. 55 ถึง 21 ก.ย. 55 คณะครูประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ในวันที่ 14 กันยายน 2555 สถานที่ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ เวลา 13.00 น.
คณะครูจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ในวันที่ 14 กันยายน 2555 สถานที่ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ เวลา 13.00 น
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ / ชุดสุภาพ กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 5