ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ

     
             โรงเรียนนี้มีชื่อว่า  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ เริ่มแรกตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2501 นายเสถียร  ณ ภัทรมูล ศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน อาคารหลังแรกปลูกเป็นโรงเรือนยาว หลังคามุงแฝก ไม่มีฝา ไม่ได้ยกพื้น เปิดเรียนครั้งแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.3 มีนักเรียน 66 คน   นายธงชัย ไชยชมพู วุฒิ ป.ป. เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            พ.ศ. 2506 นายเท่งเกียง แซ่อึ่ง (เถ้าแก่ช้าง)  ได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นจัดหาไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  มีงบประมาณจากราชการสมทบ 40,000 บาท ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1.ช.4 ห้องเรียน ตัวอาคารเป็นรูปตัวแอล (L) มีมุขยื่นออกมาด้านหน้าทางทิศตะวันตกของอาคารสำหรับเป็นห้องพักครู เริ่มปลูกสร้างเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2507 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2508  ต่อมานักเรียนที่อยู่หมู่บ้านอื่น การเดินทางมาเรียนลำบาก ระยะทางไกล จึกได้แยกตัวออกไปสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ คือโรงเรียนบ้านสาวเอ้ โรงเรียนบ้านคูบอน และโรงเรียนบ้านสระปะคำ ปีงบประมาณ 2511  สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 5 ห้องเรียน งบประมาณ 199,990 บาท สร้างเสร็จ  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม       พ.ศ. 2512 นอกจากตัวอาคารเรียนแล้ว ยังได้จัดสรรวัสดุอุปกรณ์มอบให้ด้วย เช่น โต๊ะ เก้าอี้  ครูและนักเรียน เสาธงเหล็ก ตู้เก็บเอกสาร ชุดรับแขก แท็งก์น้ำ    ส้วมซึมหัวเคลือบ จำนวน 5 ที่ และกระดานดำประจำห้องเรียน

            1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รุ่นแรก มีนักเรียน 51 คน  ปี พ.ศ. 2517 คณะครู ประธานและกรรมการสถานศึกษาได้ช่วยกันบริจาคเงินซื้อเครื่องดนตรีมอบให้โรงเรียนจำนวน 2 ชุด  ดนตรีสากล 1 ชุด ดนตรีไทย  1 ชุด การศึกษาขยายตัวออกไป นักเรียนก็เพิ่มมากขึ้น แต่สถานที่แออัด ทางราชการได้จัดสรรงบ ประมาณสร้างเมื่อ วันที่ 8 เมษายน  พ.ศ. 2517 สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  8 กรกฏาคม พ.ศ. 2517      นายอำนาจ  คุ้มโนนน้อย  324 วิชิตราษฏร์บำรุง              ต.ปะหลาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และได้รับการสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญต่อเพิ่มเติมแบบองค์การฯ จำนวน 1 หลังราคา 35,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2517

            ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบ 312 กรมสามัญ ปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2519 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2519 ราคาก่อสร้าง  จำนวน 60,000 บาท   นายสุรชาติ   เที่ยงวงศ์ภูธร 14 /6-7 ต.ในเมือง อ.เมือง   จ. บุรีรัมย์  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ ราคาหลังละ 70,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521  และได้งบประมาณสร้างส้วมแบบองค์การ ฯ จำนวน 5 ที่  เมื่อปี   พ.ศ. 2521

            1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณจัดโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2527 ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนเด็กจำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527 นางวรรณี บุรมย์ศรี ครูประจำชั้น

            ปีการศึกษา 2529 ได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นอนุบาล เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2529  มีนักเรียน 20 คน นางเสาวคนธ์ สนวนรักษ์ ครูประจำชั้น

            ปีการศึกษา 2530 เปิดการสอนอนุบาล 2 นางวรรณี บุรมย์ศรี ครูประจำชั้น

            11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530  นายบุญรอด  - นางสำลี ไวยวุฒินันท์ พร้อมด้วยญาติสร้างพระประธานทำด้วยทองเหลืองมอบให้แก่โรงเรียน  โดยมีนายทวีศักดิ์ คิดบรรจง   นายอำเภอคูเมืองเป็นผู้รับมอบ  องค์พระประธานหน้าตักกว้าง 25 นิ้ว  ราคา 7,500 บาท

            17 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เรียนฟรี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบเรียน สปช. จัดสรรงบประมาณมาให้                มีนักเรียน ม.1 จำนวน 21 คน ชาย 10 คน หญิง 11 คน นางสาวพิศมัย  อำนวย เป็นครูประจำชั้น

            โรงเรียนเป็นที่ตั้งศูนย์วิชาการกลุ่มหินเหล็กไฟ  ตั้งแต่เริ่มมีศูนย์วิชาการ

ปีการศึกษา 2534 เป็นที่ตั้งศูนย์ เด็กก่อนวัยเรียนของอำเภอคูเมือง ห้องเรียนตัวอย่างระดับอนุบาล

ปีการศึกษา 2536 เปิดขยายโอกาสถึงชั้น ม.3 มีนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 19 คน เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่จบออกไป