ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 

วิสัยทัศน์( Vission)

               ภายในปี  พ.ศ.๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ คุณธรรมนำความรู้ นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนรักษาศีลห้า เป็นต้นแบบการสืบสานจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านนาฏศิลป์ มีมาตรฐานเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล เป็นโรงเรียนคุณภาพ เป็นโรงเรียนทำมาหากิน เป็นโรงเรียนของชุมชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง