ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธะกิจ / เป้าหมาย

พันธะกิจ(Mission)

                ๑. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเน้นความรู้คู่คุณธรรม เน้นการอ่านออกเขียนได้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน มีวินัย มีสุขภาพกาย

ที่แข็งแรง

๓.     ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นาฏศิลป์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔.     พัฒนาครูและบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและให้ใช้การวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาและแก้ปัญหาในการเรียนการสอน

๕.     ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาสถานศึกษา

๖.      จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ การเข้าสู่อาเซียนและของชุมชน

๗.     ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเน้น วัด บ้าน โรงเรียน

๘.     พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียน เป็น โรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โรงเรียนต้นแบบอนุบาลเครือข่าย  โรงเรียนรักการอ่านห้องสมุดมีชีวิต สถานศึกษาพอเพียง และมีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย

๙.      พัฒนาระบบสารสนเทศ ในการบริหาร การพัฒนาครู การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ