ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าประสงค์ ( Goals)
เป้าประสงค์ ( Goals)

เป้าประสงค์ (Goals )

๑.      ประชากรในวัยเรียนและกลุ่มอายุภายใต้การศึกษาภาคบังคับทั้งปกติและพิการ ด้อยโอกาสได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒.    นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่แข็งแรง มีวินัย มีความคารวะ มีความอดทน

๓.     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะมาตรฐานวิชาชีพและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพสามารถนำการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาและแก้ปัญหา

๔.     โรงเรียนสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากสารเสพติดและอบายมุข

๕.     ชุมชนองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ( บ้าน  วัด  โรงเรียน)

๖.      หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

๗.     ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียน

๘.     นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ป.๒ อ่านคล่อง เขียนคล่องและมีวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๙.      สารสนเทศของสถานศึกษามีคุณภาพ