ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา