ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ไชยชมพู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 กันยายน 2501 ถึง 26 มิถุนายน 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว ฉาไธสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มิถุนายน 2515 ถึง 18 กรกฎาคม 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ บุรมย์ศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2515 ถึง 23 กรกฎาคม 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ สินธุรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2518 ถึง 6 สิงหาคม 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายหิรัญ บุตรเพชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มิถุนายน 2520 ถึง 1 พฤศจิกายน 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์ พานิคม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 เมษายน 2522 ถึง16 ธันวาคม 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ภาคีอิสระ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธันวาคม 2524 ถึง 16 ธันวาคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายหิรัญ บุตรเพชร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธันวาคม 2525 ถึง 16 พฤศจิกายน 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ จันทร์โสดา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2537 ถึง 29 สิงหาคม 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรตินัย เหลาแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 สิงหาคม 2550 ถึง 1 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางจีราพร จันทร์โสดา
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง ปัจจุบัน