ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวธีราพรรณ แก้วลุน
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววยุรา คำจันทราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0