ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวธีราพรรณ แก้วลุน
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงดลนภา กุลแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2