ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิลวดี บุตรศรีภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัญชลี สาระศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1