ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิลวดี บุตรศรีภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัญชลี สาระศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเสาวภา เนียมเกตุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2