ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธนัญญา บุตรศรีภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนันธิกา ไปแดน
ครู คศ.3

นายสุทิน จริยาโสวรรณ
ครู คศ.3