ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชดา สีทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทิน จริยาโสวรรณ
ครู คศ.3