ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

นายสุวิทย์ ปาโสรักษ์
นักการภารโรง

นายจุลศักดิ์ เผ่าเวียงคำ
นักการภารโรง