ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจีราพร จันทร์โสดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ