ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทิน จริยาโสวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางลัดดาพร ลาภใหญ่
ครู คศ.3

นายปราโมทย์ เจริญเกียรติ
ครู คศ.1