ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสมพร ทินวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ