ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสมพร ทินวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูวนารถ ไปนาวะดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2