ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนัญญา บุตรศรีภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปราโมทย์ เจริญเกียรติ
ครู คศ.1

นางสาวพัทธ์ธีรา ลำไธสง
พนักงานราชการ

นายไพทูล ตะกูลรัมย์
ครูพี่เลี่ยงฯ

นายธำรง บริบูรณ์
ครูผู้ช่วย