ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางธนัญญา บุตรศรีภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปราโมทย์ เจริญเกียรติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายไพทูล ตะกูลรัมย์
ครูพี่เลี่ยงฯ

นายธำรง บริบูรณ์
ครู คศ.1