ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดาพร ลาภใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรัญญา โคมร้าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวจิตติมา บุตรศรีภูมิ
ครู คศ.2

นางอภิญญา เขียวอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0